Pomiary hałasu komunikacyjnego

Pomiar hałasu komunikacyjnego – czym jest?

Pomiar hałasu to precyzyjne określenie poziomu emisji dźwięku w wyznaczonych obszarach chronionych akustycznie, takich jak punkty pomiarowe. Proces ten odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska, określonymi w „Referencyjnej metodyce wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i tramwajowych” oraz kryteriami lokalizacji punktów pomiarowych. Te zasady zostały ustanowione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 140, poz. 824, Załącznik nr 3).

Badania hałasu komunikacyjnego i szynowego przeprowadza się za pomocą ciągłej metodyki pomiarowej, która obejmuje pomiar przez 24 godziny w każdym punkcie, lub metodą pomiarów ekspozycyjnych dla dróg i kolei o mniejszym natężeniu ruchu. Pomiar ciągły jest opisany w punkcie E rozporządzenia, a pomiar ekspozycyjny w punkcie F.

Co sporządzane jest podczas pomiaru hałasu komunikacyjnego?

Z wyników pomiarów sporządzany jest protokół oraz sprawozdanie z badań akustycznych, które zawiera opis punktów pomiarowych, zastosowaną metodykę, opis użytego sprzętu pomiarowego oraz porównanie wyników z wartościami dopuszczalnymi.

W naszej ofercie EKO-AKUSTYKA znajdziesz szczegółowe informacje na temat pomiarów hałasu komunikacyjnego. Po określeniu poziomu hałasu w terenach zabudowy mieszkaniowej, wyniki uzyskane za pomocą modelu symulacyjnego lub terenowych pomiarów hałasu są porównywane z aktualnie obowiązującymi dopuszczalnymi poziomami.

Dopuszczalne poziomy hałasu

Aktualne dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zewnętrznym reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2014, poz. 112 – tekst jednolity). Zgodnie z nim, dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeq T, dla hałasu od dróg i linii kolejowych określa się w przedziałach czasowych: 16 godzin w ciągu dnia (6:00 – 22:00) oraz 8 godzin w ciągu nocy (22:00 – 6:00). Rozporządzenie to definiuje również kategorie terenów wymagających ochrony akustycznej, co przedstawiono w załączonej tabeli.

Skorzystaj z naszych usług

Dzięki naszym profesjonalnym pomiarom hałasu komunikacyjnego możesz mieć pewność, że poziom hałasu w Twoim otoczeniu jest zgodny z obowiązującymi normami, co jest kluczowe dla ochrony zdrowia i komfortu mieszkańców.

Rozpocznijmy współpracę w zakresie ekologii akustycznej. Na co czekasz?

Zapewniamy wsparcie i doradztwo akustyczne, przygotowujemy projekty i ekspertyzy akustyczne a także wykonujemy pomiary hałasu.

Przejdź do formularza