Analizy akustyczne

Analiza akustyczna - czym jest?

Na wstępie trzeba sobie odpowiedź na pytanie, czym jest analiza akustyczna i do czego służy. Najprościej mówiąc jest to rozpoznanie, zbadanie oraz ewentualne zaproponowanie środków mających na ograniczenie uciążliwości akustycznej emitowanej przez dane źródło.

Najczęściej analizy akustyczne tworzy się dla planowanych przedsięwzięć, żeby ocenić, czy dana inwestycja może negatywnie wpływać na lokalny klimat akustyczny, inaczej mówiąc, czy hałas pochodzący z inwestycji będzie mieścił się w dopuszczalnych wartościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Wedle przepisów polskiego prawa wprowadzany hałas do środowiska traktowany jest, jako zanieczyszczenie, a jego przekraczanie dopuszczalnych wartości jest karane. Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) analizę akustyczną musi zawierać każdy Raport Oddziaływania na Środowisko oraz Wniosek o Wydanie Pozwolenia Zintegrowanego.

analiza akustyczna

Planowana Inwestycja

W pierwszym przypadku przeprowadzenia analizy pozwala ona na identyfikację źródeł hałasu powodujących przekroczenia poziomów dopuszczalnych oraz określają wymagany poziom wyciszenia danego źródła. Jest to bardzo przydatne w celu zaprojektowania i umiejscowienia danych źródeł w odpowiednich miejscach, co przekłada się na oszczędności związane z brakiem konieczności wykonania wygłuszeń akustycznych. Można również równolegle z inwestorem wprowadzać korekty, które na tym etapie będą wykonane szybko i pozwolą ograniczyć hałas od planowego obiektu. Nasza firma w tym celu posługuję się specjalistycznym oprogramowaniem SoundPlan 8.0., w pełni autoryzowanym przez Ministra Środowiska.

Istniejąca instalacja/zakład przemysłowy

W drugim przypadku analizę przeprowadza się, kiedy np. funkcjonujący Zakład produkcyjny emituję hałas przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną. Pozwala to na wiarygodne określenie emisji hałasu do środowiska oraz w przypadku występowania przekroczeń standardów emisyjnych, pozwala identyfikację, które źródła hałasu powoduję uciążliwość oraz w jakim stopniu należy je wygłuszyć.

Istniejąca instalacja planująca modernizację

W trzecim przypadku analiza akustyczna pozwala na przeprowadzenie symulacji po zmodernizowaniu instalacji w celu określenia, czy zamierzenie inwestycyjne będzie wpływało na pogorszenie się lokalnego klimatu akustycznego. Przy tej sytuacji można od razu określić środki zaradcze jakie można podjąć w celu ograniczenia hałasu bądź jego całkowite wyeliminowanie.

Analiza hałasu - Eko-Akustyka

W naszej ofercie znajdują się też analizy akustyczne tworzone z wykorzystaniem systemu SoundPlan. To bardzo profesjonalne i kosztowne oprogramowanie, którym nie wszystkie firmy zajmujące się dźwiękiem mogą się pochwalić. Analiza jest zupełnie innym zagadnieniem niż pomiar hałasu. Różnica polega przede wszystkim na sposobie przedstawienia wyniku, ale też co ważniejsze – prognozowania go.

analiza akustyczna hałas wewnętrzny

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu tworzy się przemysłowe projekty akustyczne przedstawiające graficzne symulacje rozchodzenia się dźwięku od obiektów przemysłowych, ulic oraz torów kolejowych. Tym samym uwzględnia się wysokość, pochłanialność powierzchni, po której dźwięk będzie się rozchodził (trawy, asfaltu, wody), pobliskie zabudowania, a także naturalne bariery, jak np. lasy. Analiza hałasu pozwala już na etapie budowy przewidzieć chociażby, ile będzie trzeba zamontować ekranów akustycznych, tłumików bądź innych barier. Rodzaj i parametry każdych osłon jesteśmy w stanie dobrać do potrzeb klienta. W tym celu niezbędne są wszelkie projekty budowy uwzględniające układ budynków, tworzywo z jakich będą wykonane oraz ich grubość. Przydatne są również ogólnodostępne zdjęcia satelitarne okolicy. Projekt akustyczny dotyczy nie tylko samego zakładu, analizę można wykonać dla poszczególnych pięter budynku lub pojedynczych linii produkcyjnych.

Po zaprojektowaniu komputerowo w postaci trójwymiarowego modelu mapy akustycznej i osłon dźwiękowych, następuje montaż izolacji akustycznych. Ta zostaje zbudowana przy ponownym pomiarze hałasu i sporządzeniu dokumentacji akustycznej dla zastosowanych rozwiązań.

Analiza akustyczna jest możliwa do sporządzenia również dla już funkcjonujących budynków. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo rozbudowuje się, powstaje dodatkowy hałas wywoływany przez nowe maszyny. Zachodzi wtedy ryzyko przekroczenia norm, których konsekwencje mogą być dla przedsiębiorcy dotkliwe. Sporządzany przez nas dokument zawiera opis środków zaradczych, które mogą się ograniczyć do zmiany lokalizacji urządzeń lub zastosowanie ich cichszych wersji.

Kiedy jednak okazuje się, że normy już zostały przekroczone lub istnieje takie podejrzenie, analiza akustyczna pozwala określić, które maszyny powodują zbyt duży hałas. Doradzamy wtedy, jak go zniwelować, proponując zawarte wyżej rozwiązania.

Zainteresowany ?